Upravljanje nekretninama je umijeće gospodarenja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njezine vrijednosti. Pod nekretninom se podrazumijeva zgrada i zemljište koje pripada zgradi.

Vlasnici se brinu i odgovaraju za svoje vlasništvo, a izvršne poslove oko održavanja povjeravaju upravitelju zgrade kao nalogoprimcu. Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da svaka zgrada mora imati upravitelja koji je registriran za tu djelatnost. Upravitelj pažnjom dobrog gospodara upravlja zgradom, održava ju , prikuplja pričuvu za zgradu te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici.

Osnovni ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi suvlasnika je Međuvlasnički ugovor, a osnovna pravila ponašanja suvlasnika i ostalih korisnika nekretnine navedena su u Kućnom redu, koji usvaja većina suvlasnika u zgradi. Suvlasnici svake zgrade izabiru osobu koju su ovlastili za predstavljanje -svog predstavnika. 

Predstavnik suvlasnika

Predstavnik suvlasnika ima obvezu:

 • sklopiti ugovor s upraviteljem zgrade u ime i za račun suvlasnika
 • zajedno sa upraviteljem sudjelovati u odabiru izvoditelja radova na zgradi
 • ovjeravati radne naloge odnosno račune kao potvrdu izvršenog posla
 • voditi brigu o provođenju kućnog reda, načinu korištenja zajedničkih prostorija i zemljišta koje služe zgradi
 • izvještavati suvlasnike o svim važnijim pitanjima vezanim uz održavanje zgrade, sazivati po potrebi sastanke suvlasnika, a najmanje jednom godišnje.

Pričuva

Pričuva zgrade su novčana sredstva suvlasnika zgrade koja se prikupljaju za plaćanje zakonske obveze održavanja zgrade.   Za svaku zgradu Greko d.o.o. otvara poseban žiro račun za poslovanje zgrade. 

Troškovi upravljanja i održavanja

Troškovi poslovanja zgrade su slijedeći:

 • Osiguranje zgrade sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o osiguranju.
 • Protupožarna zaštita sukladno Zakonu o zaštiti od požara (servis vatrogasnih aparata i dr.)
 • Dimnjačarske usluge sukladno Pravilniku o dimnjačarskoj službi
 • Deratizacija i dezinsekcija sukladno Zakonu o javnom zdravstvu i sanitarnim propisima te Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 • Atestiranje (pregled i kontrola te popravak i održavanje) instalacija odvodnje, vodovodnih instalacija kroz zajedničke dijelove do glavnog ventila u stanu, instalacije hidrantske mreže, električne instalacije zajedničke potrošnje, antenski sustav i instalacija do antenske priključnice u stanu, portafonska instalacija do govornog aparata u stanu
 • Naknada upravitelju 
 • Troškovi stubišne rasvjete .
 • Troškovi koji se plaćaju navedeni su u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredbi o održavanju. 
 • Suvlasnici mogu odlučiti da se plaćaju i drugi troškovi koji su vezani uz održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili su od zajedničkog interesa svih suvlasnika (kao npr. čišćenje stubišta, košnja trave i održavanje okoliša, naknada predstavniku suvlasnika, i sl,).
 • Troškovi investicijskog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja (npr. sanacija krovišta sa zamjenom pokrova, izolacija ravnih krovova, rekonstrukcija dimnjaka, popravak i bojanje zidova stubišta i zajedničkih prostorija, uređenja fasade, energetska obnova, izmjena stolarije i sl.)
 • Otplata kredita 
Greko d.o.o. Križevci
Aposs.hr

Greko d.o.o. Križevci